תואר שלישי

מטרות ההכשרה לתואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות הן להכשיר את בוגרי התואר לעריכה עצמאית של מחקרים בינתחומיים מגוונים, בעיקר מחקרים בתחום הזיקנה ומשאבי אנוש. ההכשרה לתואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום המחקר בו בחרו להתמקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולהכשירם לערוך מחקר עצמאי אמפירי מקורי. הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבלים הלומדים תואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D).

 

תנאי הקבלה

 1. תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גרונטולוגיה, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, מדעי המדינה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, טיפול באומנות, מקצועות הבריאות כגון סיעוד, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, רוקחות, פיזיותרפיה, ניהול מערכות בריאות.
 2. בוגרי תואר שני במסלול ללא תזה יחויבו בעבודה שוות ערך היכולה להוות כפרק הראשון של הצעת הדוקטורט. על עבודה זו לקבל אישור בציון 85 ומעלה בתוך שנה ממועד ההרשמה בבחינה בעל פה יחד עם המנחה, רה"מ ובודק פנימי.
 3. בוגרי תואר שני במסלול עם תזה מחויבים בציון סופי של 85 ומעלה בתואר השני ובציון של 85 ומעלה בעבודה התזה.
 4. רלבנטיות של נושא המחקר לאחד מתחומי המחקר של סגל המנחים בחוג (רשימת המנחים נמצאת באתר החוג).

     קבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

     תהליך ההרשמה

 1. יש לשלוח לגב' חן אברהם במייל, יועצת לתארים מתקדמים, קו''ח, עבודת תזה (גרסת Word), גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני, תוך הדגשת קורסים שבהן הוגשו עבודות אמפיריות. על הגיליונות לכלול ציון תזה וממוצע תואר. במידה והפונה סיים תואר שני ללא תזה, יש לשלוח עותק של עבודות מחקר (גרסת Word) שנעשו במסגרת תואר שני. 
 2. במידה והפונה עומד בתנאי הקבלה, יתקיים ראיון עם איש סגל מהמחלקה.
 3. מועמדים שימצאו מתאימים בראיון יבחנו על יכולותיהם בקריאה, הבנה וסיכום של חומר מדעי.
 4. לאחר העמידה בכל התנאים הנ"ל יש להירשם ע"פ ההנחיות שתתקבלנה.

 ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

 

מהלך הלימודים

 1. 6 ש"ש (12 נ"ז): שלושה קורסים (שניים חובה ואחד בחירה) ושלושה סמינרים . הוועדה המחלקתית היא שתחליט על מספר השעות הסופי שיחויב בהן התלמיד בהתאם לתכנית המחקר שלו.
 2. תלמיד הכותב מחקר כמותני/אמפירי חייב בקורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות וקורס סטטיסטיקה מתקדמת.
 3. תלמיד הכותב מחקר איכותני/ עיוני חייב בקורס שיטות מחקר איכותניות מתקדמות וקורס חובה מתקדם נוסף החיוני לכתיבת המחקר בהתאם להמלצת המנחה ואישור הוועדה המחלקתית.
 4. מחויבות הסטודנט בקורסים: מילוי דרישות הקורס בהתאם להנחיות הסילבוס.
 5. סמינריונים יכללו: סמינר לתארים מתקדמים לפי קביעת המנחה. בנוסף התלמיד ישתתף בקולוקוויום המחלקתי ובסמינר דוקטורנטים (החל מתש"פ). ההשתתפות בסמינריונים מחייבת נוכחות פעילה של הסטודנט והצגת רפראט מתוך עבודתו (החל מתש"פ הצגת הרפראט תתקיים בסמינר דוקטורנטים).
 6. במידה ויתקשה התלמיד למצוא סמינר לתארים מתקדמים, יוכל להמיר סמינר מתקדם בקורס מתקדם.
 7. חובות לימוד אנגלית ולימודי יסוד בהתאם למפורט באתר הבל"מ.
 8. הגשת עבודת הדוקטורט תתאפשר רק לאחר שהתלמיד השלים את כל חובות הלימוד.

להלן קישור לחוברת פרטי המידע של בית הספר ללימודים מתקדמים תשפ"ג.

 

 

 

 

 

לקבלת פרטים נוספים:

E-mail: social.health@biu.ac.il