מהלך הלימודים

  1. לפחות 12 נ"ז: שלושה קורסים (שניים חובה ואחד בחירה) ושלושה סמינרים. הוועדה המחלקתית היא שתחליט על מספר השעות הסופי שיחויב בהן התלמיד בהתאם לתכנית המחקר שלו.
  2. תלמיד הכותב מחקר כמותני/אמפירי חייב בקורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות וקורס סטטיסטיקה מתקדמת.
  3. תלמיד הכותב מחקר איכותני/ עיוני חייב בקורס שיטות מחקר איכותניות מתקדמות וקורס חובה מתקדם נוסף החיוני לכתיבת המחקר בהתאם להמלצת המנחה ואישור הוועדה המחלקתית.
  4. מחויבות הסטודנט בקורסים: מילוי דרישות הקורס בהתאם להנחיות הסילבוס.
  5. סמינריונים יכללו: סמינר לתארים מתקדמים לפי קביעת המנחה וסמינר דוקטורנטים בשנה א'. ההשתתפות בסמינריונים מחייבת נוכחות פעילה של הסטודנט והצגת רפראט מתוך עבודתו. בנוסף התלמיד ישתתף בקולוקוויום המחלקתי.
  6. במידה ויתקשה התלמיד למצוא סמינר לתארים מתקדמים, יוכל להמיר סמינר מתקדם בקורס מתקדם באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית.
  7. חובות לימוד אנגלית ולימודי יסוד בהתאם למפורט באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
  8. הגשת עבודת הדוקטורט תתאפשר רק לאחר שהתלמיד השלים את כל חובות הלימוד.
  9. ניתן להגיש את הדוקטורט במתכונת של אסופת מאמרים בהתאם לדרישת המחלקה: מאמר אחד התפרסם בכתב עת מדורג Q1 או Q2 בתחומו ומאמר שני הוגש לפרסום בכתב עת בדירוג דומה. לנוהל הגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים.

להלן קישור לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.