תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שלישי

הגשת מועמדות למסלול הרגיל

ההרשמה למסלול הרגיל מתקיימת בין החודשים ינואר עד מאי, תשובות נשלחות בחודשי הקיץ.

  1. יש לשלוח לגב' חן אברהם במייל, יועצת לתארים מתקדמים, בקשה לקבל את טופס מילוי הפרטים. יש לוודא שיש בידיך: גיליונות ציונים, קורות חיים ועבודת התזה. במידה והושלם תואר שני ללא תזה, יש לוודא שיש בידיך עבודת גמר/ סמינריונים מחקריים מהתואר השני.
  2. יש לעיין ברשימת המנחים ונושאי המחקר ולפנות למנחה להסכמה עקרונית להנחיה.
  3. במידה והפונה עומד בתנאי הקבלה, יתקיים ראיון עם איש סגל מהמחלקה.
  4. מועמדים שימצאו מתאימים בראיון יבחנו על יכולותיהם בקריאה, הבנה וסיכום של חומר מדעי.
  5. לאחר העמידה בכל התנאים הנ"ל יש להירשם ע"פ ההנחיות שתתקבלנה.

 ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

 

הגשת מועמדות למסלול משולב לדוקטורט

הגשת מועמדות למסלול המשולב מתקיימת לאחר השלמת מכסת הקורסים בתואר השני במסלול עם תזה ועמידה בבחינת ההגנה על התזה.

יש לפנות לגב' חן אברהם במייל ולעדכן בהגשת המועמדות ובהסכמת המנחה. לאחר מכן, יש לפעול לפי ההנחיות שתתקבלנה.

לאחר קבלת תשובה מהוועדה המחלקתית, יש להירשם לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה, לפי ההנחיות המופיעות באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים.